• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Harcerska służba pamięci

Od 1997 r. zajmujemy się renowacją cmentarzy legionistów Józefa Piłsudskiego na Ukrainie. Prowadzone każdego roku prace doprowadziły do pełnej rekonstrukcji cmentarzy legionowych w: Kostiuchnówce, Wołczecku, Maniewiczach, Koszyszczach, Jeziornej oraz kwatery żołnierzy na cmentarzu rzymskokatolickim w Kowlu. W latach 2006-2008 braliśmy udział w odnawianiu grobów polskich żołnierzy Armii Polskiej gen. W. Andersa w Buzułuku w Rosji. W 2011 r. odnowiliśmy grób gen. M. Zaruskiego w Chersonie.

Współpraca z Polakami na Ukrainie

Głównym adresatem i partnerem działań na Ukrainie są środowiska Polaków żyjących na Ukrainie. Bliska współpraca prowadzona jest ze stowarzyszeniami z Łucka, Kowla, Maniewicz, Równego, Zdołbunowa i Chersonia. 

Polsko-ukraińska wymiana młodzieży

Od 1998 r. rokrocznie realizujemy programy współpracy dzieci i młodzieży: zorgani­zo­wa­liśmy warsztaty i obozy łącznie dla kilu tysięcy osób z Polski i Ukrainy. W trakcie spot­kań realizowaliśmy program prezentujący polskie tradycje i kulturę. Wielu spośród uczestników pochodziło z grona Polaków mieszkaących na Wołyniu, dla której odbywały się zajęcia z języka polskiego.

Dialog edukacyjny

Dotychczas odbyło się kilkanaście spotkań i seminariów oraz staży dla nauczycieli, których głównym celem jest współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami i samorządami szkolnymi. W czasie spotkań głównym celem było wspieranie współpracy i wymiany między szkołami partnerskimi, promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami, promowanie nauki języka polskiego i kultury polskiej w środowisku polonijnym. 

Sztafeta po Ogień Niepodległości

Od 2000 r. harcerze i uczniowie przyjeżdżają na początku listopada do Kostiuchnówki, by na gro­bach polskich legionistów zapalić znicze. Zwyczaj ten jest kontynuacją przedwojennej tra­dycji sztafet biegnących z ogniem niepodległości z krakowskich Oleandrów do Kostiuchnówki. Po uroczystościach przeprowadzanych na terenach pobojowiska kostiuchnowskiego harcerze pobierają ogień i rozpoczynają sztafetę rowerową z Ogniem Niepodległości do Polski.

Współpraca harcerska i młodzieżowa

Obozy letnie w Kostiuchnówce w ramach harcerskiej służby pamięci gromadzą młodzież harcerską z różnych organizacji. Organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Harcerstwa Polskiego, natomiast formuła uczestnictwa otwarta jest na członków innych środowisk. W obozach uczestniczą zastępy Harcerstwa Polskiego na Ukrainie oraz harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Partnerstwo regionów

Działania polskich harcerzy zaowocowały nawiązaniem współpracy przez wspierające nas władze polskie i ukraińskie. W 2010 r. została podpisana czwórstronna umowa o współpracy województwa łódzkiego i Wołynia pomiędzy władzami administracji rządowej i samorządowej.