• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Polsko-ukraińska wymiana młodzieży

Od 1998 r. rokrocznie realizujemy programy współpracy dzieci i młodzieży: zorgani­zo­wa­liśmy warsztaty i obozy łącznie dla kilu tysięcy osób z Polski i Ukrainy. W trakcie spot­kań realizowaliśmy program prezentujący polskie tradycje i kulturę. Wielu spośród uczestników pochodziło z grona Polaków mieszkaących na Wołyniu, dla której odbywały się zajęcia z języka polskiego.

Dzięki inicjatywie harcerzy ok. 10 szkół z województwa łódzkiego podpisało umowy part­ner­skie ze szkołami na Wołyniu. Są to umowy żywe, które zaowocowały stałymi kontaktami i wy­mianą młodzieży, jak również spowodowały stałą opiekę nad miejscami pamięci, zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Zainteresowanie współpracą ze szkołami ukraińskimi są kolejne placówki edukacyjne.

Współpraca z organizacjami młodzieżowymi zaowocowała podpisaniem umów partner­skich pomiędzy ZHP Chorągwią Łódzką, a organizacją skautów ukraińskich Płast, młodzieżową organizacją „Młoda Proswita”. Stała i naturalna współpraca odbywa się z Har­cerstwem Polskim na Ukrainie. Ukraińscy harcerze biorą udział w Polsce w kursach drużynowych, a w czasie wakacji we wspólnych obozach.

Polsko-ukraińska wymiana młodzieży realizowana jest w ramach programów Na­ro­do­wego Centrum Kultury.

 

czupakabra