• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Fundator

Fundację „Centrum Dialogu Kostiuchnówka” ustanowiła w dn. 16 lutego 2010r. pani Jolanta Chełmińska wskazując jako cel działalności stworzenie Centrum Dialogu promującego rozwój współpracy polsko-ukraińskiej oraz remont i modernizację budynku w Kostiuchnówce na Ukrainie dla potrzeb Centrum.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS wpisał w dniu 27 maja 2010r. Fundację do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000355969.